Weather: A few clouds, 2 °C / 36 °F
Local time: 05:00 pm

1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121